SİGORTA ŞİRKETLERİNE VERİLEN İBRANAMELERİN GEÇERLİLİĞİ NEDİR?


Sigorta şirketlerine verilen ibranamelerin ve feragatnamelerin doğurduğu sonuçlar bakımından bir bilgi kirliliği bulunmaktadır. Söz konusu bu ibranameler makbuz niteliğindedir. Bu yazımızda bu konudaki bilgi kirliliğini gidermek amacıyla maddeler halinde açıklamada bulunacağız.

1-Sigorta şirketlerinin zarar gören kişilere karşı kendisinin düzenleyerek imzalattırdıkları ibranamelerin bir hak kaybına neden olup olmayacağı konusunda endişe oluşturmaktadır. Söz konusu bu ibranamelerin hukuken sonuç doğurduğu alan yalnızca sigorta güvenceleri ile sınırlıdır. Hukuka aykırı eylem nedeniyle zarar gören kişi zararın geriye kalan kısmını zarar veren kişiden talep edebilir.

2-Sigorta şirketlerinin düzenleyip imzalattığı bu ibranameler zarar görenin nezdinde bir irade açıklaması niteliğindedir. Ancak bu irade açıklaması yalnızca sigorta güvencesi kapsamıyla sınırlıdır. Bu hususta dikkat edilmesi gereken ise bu ibraname sigorta güvencesi kapsamı ile sınırlı olmakla birlikte hem sigorta şirketi hem de zarar veren yönünden sonuç doğurur.

3-İbraname karşılığı maddi bir karşılık alan zarar gören zararın kalan kısmını tazminat yükümlüsünden talep edebilir.

4-Sigorta şirketinden tahsil edilen bu miktarın zararın tamamını kapsayıp kapsamadığının belirlenmesi bilirkişi incelemesiyle yapılmalıdır. Yalnızca ibranameye dayanılarak talebin reddi yanlıştır.

5-Sigorta şirketi bir miktar ödemede bulunduktan bu ödemenin ödemesi gereken gerçek miktarla örtüşüp örtüşmediği belirlenirken esas alınacak tarih ödeme tarihidir.

6-Sigorta şirketi ile zarar gören arasındaki bu anlaşma bazı durumlarda yetersiz veya fahiş miktarda olabilir. Bu durumun açıkça anlaşılması halinde herhangi bir iptal davası açılmasına gerek olmaksızın iki yıl içinde iptal edilebilir. Dava sırasında bu yönde bir irade açıklanması yeterlidir.

7-Sigorta şirketinin zarar görene yapmış olduğu ödemenin yetersizliği saptanmışsa iptal davası açılmaksızın ödenen miktarın ödenmesin gereken miktardan düşülmesiyle bakiye alacak belirlenmelidir.

Comments are disabled.