SİGORTA ACENTELERİ DERNEĞİ VEKİLİ OLARAK , “SİGORTACILIK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK FAALİYETLERE, TÜKETİCİ LEHİNE YAPILAN SİGORTA SÖZLEŞMELERİ İLE MESAFELİ AKDEDİLEN SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK” HAKKINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI VE YÖNETMELİK İPTALİ İÇİN DANIŞTAYDA DAVA AÇILMIŞTIR.

9 Mayıs 2020 tarih ve 31122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile asli işi sigortacılık olmayan işletmelerin de belli şartlar dahilinde sigorta hizmetleri verebilmesi sağlanmıştır. Bu durum ülke çapında faaliyette bulunan sigorta acentelerinin hak ve menfaatlerini zarara uğratmıştır.

Yeni Yönetmelikle beraber özetle, yetkisiz, mesleki bilgisi yetersiz kişilerin poliçe kesmesine, sektörün kalitesinin düşmesine sebep olacağı düşünülmektedir.Sigorta acentelerinin mesleki geleceği ve kazancı açısından bir çok sakıncalı maddeler içeren bu Yönetmelik için Danıştay’da yürütmeyi durdurma ve iptal davası süreci başlatılmıştır. Yönetmelikteki değişiklik açık bir şekilde Sigortacılık Kanunuyla çelişmektedir. Normlar hiyerarşisi gereği bu durumun ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu sebeple, Danıştay 10. Daire Başkanlığının, 2020/2971 Esas sayılı dava dosyası ile yürütmenin durdurulması ve yönetmeliğin iptali için tarafımızca hukuki süreç başlatılmıştır.